top of page

privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is met ingang van 25 mei 2018 van kracht. Het op correcte en zorgvuldige wijze verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens is voor rphs+ van grote waarde.

 

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens: het recht van informatie, het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken. In gevallen waar de wet eist dat rphs+ gegevens moet bewaren, zullen uitsluitend de wettelijk vereiste gegevens bewaard blijven.

 

Persoonsgegevens van mensen met wie rphs+ direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad worden verzameld en verwerkt. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers, (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, samenwerkingspartners, nieuwsbriefontvangers, websitebezoekers of andere geïnteresseerden.

 

Persoonsgegevens worden, niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, veilig en zorgvuldig bewaard. Passende technische en organisatorische maatregelen zijn door rphs+ genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

De digitale nieuwsbrief die rphs+ aan haar relaties verstuurd, bevat een link waarmee geadresseerden zich kunnen uitschrijven.

 

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens of beeldmateriaal kunt u een email sturen naar info@rphs.nl of telefonisch contact opnemen op nummer 010 303 1995.

Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek kunt u ook contact opnemen via bovenstaande gegevens.

 

Om het privacybeleid zo actueel mogelijk te houden, behoudt rphs+ het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

bottom of page